× Ankieta zadowolenia Klienta. dla najlepszych nagrody Wypełnij
Aktualności
Informacja o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Niniejszym informujemy, że w dniu 18 października 2021 r. spółka Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego, tj. Miasta Kalisz polegających na wyborze trybu i wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na: Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi położonymi na terenie miasta Kalisza oraz na zamiarze zawarcia umowy – udzielenia zamówienia wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 525 § 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 8 października 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00225719/01.

 

Link do postępowania:

https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1400&s=1411&file=disp_o.php&r_ogl=ZPW&id_p=1801862

 

Sławomir Rudowicz

Prezes Zarządu

Kalisz 04.11.2021

 

Kopia odwołania (do pobrania):

Treść odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Analiza potrzeb i wymagań

KRS

Pełnomocnictwo

Wpis i wpłata skarbowa

Sprawozdanie Zarządu 2017

Sprawozdanie Zarządu 2018

Sprawozdanie Zarządu 2019

Sprawozdanie Zarządu 2020

 

i

Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz
NIP: 618-00-30-387
Regon: 250029837BDO: 000005697

i

Biuro Obsługi Klienta

Niedźwiady 38, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 96
tel. 62 767 23 30
fax 62 767 44 74
e-mail: biuro@eko.kalisz.pl

i

Szybki kontakt

62 764 22 96

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 - 16.00